نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,274,131 89.64 14,411,158 89.8 13,263,774 88.02 13,042,939 85.57
اوراق مشارکت 1,106 0.03 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 305,258 8.36 1,221,058 7.61 1,230,315 8.16 1,062,117 6.97
وجه نقد 9,782 0.27 98,644 0.61 107,894 0.72 7,268 0.05
واحد صندوق 171 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 62,067 1.7 316,511 1.97 467,082 3.1 1,130,714 7.42
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,016,246 27.82 4,294,331 26.76 3,926,234 26.05 4,218,476 27.67