نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 کارگزاری بورس بیمه ایران 800 %80.00
2 بیمه ایران معین 200 %20.00