نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس بیمه طی سه ماه فعالیت از ١٨ درصد فراتر رفت

با گذشت سه ماه از آغازفعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس بیمه بازدهی این صندوق بیش از ١٨ درصدبوده است بطوری که در پایان دوره سه ماهه منتهی به٢٧ مرداد ماه قیمت صدور هر واحد١١٩٢٨٢٣وقیمت ابطال ١١٨٠٧١٣هر واحد است.