نصب همراه صندوق fundMobileApp

اعضای هیئت‌مدیره بدون اطلاع بازرس مجاز به معامله با شرکت نیستند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شرکت‌ها موظفند در جلسات مجامع عمومی ماده ١٢٩ اصلاحیه قانون تجارت را تصویب کنند.

بر اساس اصلاحیه این ماده از قانون تجارت، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌شود، به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد.

بر همین اساس، بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند.

عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت.

همچنین طبق ماده ١٣٠ اصلاحیه قانون تجارت، معاملات مذکور در ماده  ١٢٩ در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد.

ای مصوبه اضافه می‌کند در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن را داده‌اند که همگی آنها متضامنا مسئول جبران خسارات وارده معامله به شرکت هستند.