نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/02/01 ساعت 11 1400/02/11
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/02/01 ساعت 10 1400/02/11
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400.02.01 1400/01/23
صورتجلسه انتخاب مدیر ثبت صندوق 1399/08/05
تایید صورتجلسه تغییرات امیدنامه جهت اختصاص سهام جایزه 1399/06/30
صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه مورخ 99.06.10 1399/06/30
تایید صورتجلسه تغییرات ماده 28 اساسنامه 1399/06/30
صورتجلسه مجمع تغییرات اساسنامه مورخ 99.06.10 1399/06/30
آگهی دعوت به مجمع مورخ 99.07.02 (ساعت 10) 1399/06/25
اسامی حاضرین مجمع صندوق ارزش کاوان آینده مورخ 99/06/10 1399/06/12
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/06/10 (ساعت 09:00) 1399/05/29
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/06/10 (ساعت 10:00) 1399/05/29
صورتجلسه مجمع 1399/05/01 ساعت 15:30 1399/05/26
صورتجلسه مجمع 1399/05/01 ساعت 15:00 1399/05/26
صورتجلسه مجمع 1399/05/01 ساعت 14:00 1399/05/26
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/05/01 ساعت 14:00 1399/05/01
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 99/02/25 1399/04/29
صورتجلسه مجمع 1398/10/15 (ساعت 16:30) 1398/10/21
صورتجلسه مجمع 1398/10/15 (ساعت 16:00) 1398/10/21
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/10/15 (ساعت16:30) 1398/10/15
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/10/15 (ساعت 16:00) 1398/10/15
آگهی دعوت به مجمع مورخ1398/10/15 (ساعت 16:30) 1398/10/15
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/10/15 (ساعت 16:00) 1398/10/15
دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ارزش‌کاوان آینده مورخ 1398/10/11 ساعت 16:00 1398/10/11
دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ارزش‌کاوان آینده مورخ 1398/10/11 ساعت 16:30 1398/10/11
صورتجلسه مجمع 1398/08/04 (تغیر رکن متولی) 1398/08/22
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/08/04 1398/08/11
صورتجلسه مجمع 1398/07/30 (تمدید فعالیت) 1398/08/11
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/07/30 صندوق ارزش کاوان آینده 1398/08/01
روزنامه کثیرالانتشار 1398/08/01
صورتجلسه مجمع 1398/05/05 صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده (ساعت 9 صبح) 1398/07/29
آگهی دعوت به مجمع مورخ 4 آبان 1398 صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده 1398/07/29
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/05/05 صندوق ارزش کاوان آینده 1398/07/23
آگهی دعوت به مجمع مورخ 30 مهرماه 1398 صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده 1398/07/20
صورتجلسه مجمع 1398/05/05 صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده (ساعت 8 صبح) 1398/07/17
صورتجلسه مجمع1398/06/24 صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده 1398/07/15
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/06/24 1398/07/06
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/05/05 1398/07/06
صورتجلسه مجمع 1398/06/24 قبل از تایید سازمان 1398/07/06
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده مورخ 1398/06/24 1398/06/25
مجمع صندوق ارزش کاوان آینده مورخ 1397/12/07 1398/02/18
مجمع صندوق ارزش کاوان آینده مورخ 1397/12/22 1398/01/19
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده 1397/12/21
مجمع صندوق ارزش کاوان آینده مورخ 1397/06/25 1397/10/05
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/05/28 1397/06/18
مجمع صندوق ارزش کاوان آینده مورخ 1397/05/28 1397/06/18
مجمع صندوق ارزش کاوان آینده مورخ 1397/03/19 1397/06/18
مجمع صندوق ارزش کاوان آینده مورخ 1397/01/15 1397/06/18
حاضرین در مجمع صندوق ارزش کاوان اینده مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ 1397/03/21
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان اینده مورخ 1397/01/15 1397/03/09
صورتجلسه مجمع تاریخ ۸اذر ۹۶ 1396/12/05
صورتجلسه مجمع تاریخ ۵ اذر ۹۶ 1396/12/05
حاضرین در مجمع تاریخ 1396/10/16 1396/10/16
اسامی حاضرین در مجمع صندوق 1396/09/05
مجمع تغییر هزینه مورخ 1396/06/11 1396/07/03
اسامی حاضرین در مجمع مورخ1396/06/11 1396/06/12
صورتجلسه مجمع مورخ 15 مرداد 1396 1396/05/31
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده مورخ 1396/05/15 1396/05/16
صورتجلسه مجمع مورخ 27 خرداد 1396 1396/04/20
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 18 اسفند 1395 1396/04/14
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده مورخ 1396/03/27 1396/03/27
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده مورخ 21/12/1395 1395/12/23
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده مورخ 18/12/1395 1395/12/23
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ سوم مرداد1395 1395/06/14
اسامی افراد حاضر در مجمع سالانه مورخ13950503 1395/05/04
مجمع تغییر هزینه 1395/02/13
مجمع سالانه صندوق مورخ 07/05/94 1394/08/27
صورتجلسه تغییر ارکان 1394/08/24
اسامی حاضرین در مجمع13940507 1394/08/09
آگهی روزنامه کثیرالانتشار 1394/01/18
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه صندوق1393/12/16 1394/01/16
اسامی حاضرین در مجمع 13931216 1393/12/18
روزنامه 1393/09/29
صورتجلسه صاحبان امضای مجاز 1393/09/25
صورتجلسه مجمع تغییر آدرس تارنما 1393/06/05
صورتجلسه مجمع برای تصویب صورتهای مالی 1393/06/05
صورتجلسه مجمع صندوق بورس بیمه (تغییر نام) تاریخ 1392/09/25 1393/01/27
آگهی روزنامه کثیرالانتشار 23/05/92 1392/10/14
صورتجلسه مجمع صندوق بورس بیمه(تغییر امیدنامه) تاریخ 23/05/92 1392/09/11
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بورس بیمه به تاریخ 23/05/1392 1392/07/14
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس بیمه به تاریخ 14/04/1391 1391/05/24
آگهی روزنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس بیمه 1391/05/24
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس بیمه 1389/11/30
تصمیمات اتخاذ شده در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس بیمه 1389/11/30
صورتجلسه مجمع موسس 1389/04/28
مجمع موسسين 1387/12/10