نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد مدیر منتهی به 25 اردیبهشت 1400 1400/03/24
صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 25 اردیبهشت 1400 1400/03/24
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری دوره یکماهه منتهی به 1400/02/25 1400/03/03
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری دوره یکماهه منتهی به 1400/01/25 1400/02/01
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری دوره یکماهه منتهی به 1399/12/25 1399/12/27
گزارش عملکرد مدیر دوره 9 ماهه منتهی به 1399/11/25 1399/12/20
صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به 25 بهمن 1399 1399/12/20
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری دوره یکماهه منتهی به 1399/11/25 1399/12/04
صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به 25 آبان 1399 1399/12/02
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری دوره یکماهه منتهی به 1399/10/25 1399/10/29
صورت وضعیت پورتفوی صندوق ارزش کاوان آینده منتهی به 1399/09/25 1399/10/03
گزارش عملکرد مدیر صندوق ارزش کاوان آینده منتهی به 1399/08/25 1399/09/24
صورت های مالی حسابرسی نشده منتهي به 1399/08/25 1399/09/24
صورت وضعیت پورتفوی صندوق ارزش کاوان آینده منتهی به 1399/08/25 1399/09/04
صورت وضعیت پورتفوی صندوق ارزش کاوان آینده منتهی به 1399/07/25 1399/08/03
صورت وضعیت پورتفوی صندوق ارزش کاوان آینده منتهی به 1399/06/25 1399/07/02
گزارش عملکرد مدیر صندوق ارزش کاوان آینده منتهی به 1399/05/25 1399/06/25
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 1399/05/25 1399/06/25
صورت وضعیت پورتفوی صندوق ارزش کاوان آینده منتهی به 1399/05/25 1399/06/04
اصلاحیه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی 1399/02/25 1399/05/15
صورت وضعیت پورتفوی صندوق ارزش کاوان آینده منتهی به 1399/04/25 1399/05/04
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی 1399/02/25 1399/04/15
صورت وضعیت پورتفوی صندوق ارزش کاوان آینده منتهی به 1399/03/25 1399/04/07
گزارش عملکرد مدیر صندوق ارزش کاوان آینده منتهی به 1399/02/25 1399/03/26
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به سال مالی منتهی به 1399/02/25 1399/03/26
صورت وضعیت پورتفوی صندوق برای ماه منتهی به 25 اردیبهشت 99 1399/03/06
صورت وضعیت پورتفوی صندوق برای ماه منتهی به 25فروردین 99 1399/02/03
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 25 اسفند ماه 1398 1399/01/05
گزارش عملکرد مدیر منتهی به 25 بهمن 1398 1398/12/24
صورت‌هاي مالي براي دوره نه ماهه منتهي به 25 بهمن 1398(حسابرسي نشده) 1398/12/24
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 25 بهمن ماه 1398 1398/12/05
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 25 دی ماه 1398 1398/11/05
صورت مالی صندوق ارزش‌کاوان آینده برای سال مالی منتهی به 25 آبان 1398 (حسابرسی شده) 1398/10/11
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 25 آذر ماه 1398 1398/10/04
اطلاعات و صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي دوره 6 ماهه منتهي به 25 آبان 1398(حسابرسي نشده) 1398/09/23
عملکرد مدیر صندوق دوره شش ماهه منتهی به 25 آبان 1398 1398/09/23
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 25 آبان ماه 1398 1398/08/27
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 25 مهر ماه 1398 1398/07/28
صورت مالی صندوق ارزش‌کاوان آینده برای سال مالی منتهی به 25 اردیبهشت 1398 (حسابرسی شده)(اصلاحیه) 1398/07/06
صورت مالی صندوق ارزش‌کاوان آینده برای سال مالی منتهی به 25 اردیبهشت 1398 (حسابرسی شده)(اصلاحیه) 1398/07/02
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 25 شهریور ماه 1398 1398/06/26
عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده دوره سه ماهه منتهی به 25 مرداد 1398 1398/06/25
صورت‌های مالی میان دوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1398/05/25 (حسابرسی نشده) 1398/06/25
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 25 مرداد ماه 1398 1398/05/26
صورت مالی صندوق ارزش‌کاوان آینده برای سال مالی منتهی به 25 اردیبهشت 1398 (حسابرسی شده) 1398/05/23
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 25 تیر ماه 1398 1398/04/26
صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ارزش‌کاوان آینده سال مالی منتهی به 25 اردیبهشت 1398( حسابرسی نشده) 1398/04/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به خرداد ماه 1398 1398/04/04
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به اردیبهشت ماه 1398 1398/04/04
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 25 فروردین ماه 1398 1398/04/04
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 25 اسفند ماه 1397 1398/04/04
عملکرد مدیر 1397/12/22
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 1397/11/25 1397/12/22
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 25 بهمن ماه 1397 1397/12/05
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 25 دی ماه 1397 1397/11/03
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 25 آبان1397 1397/10/18
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 25 آذرماه 1397 1397/10/05
گزارش عملکرد صندوق منتهی به آبان 1397 1397/09/26
صورت های مالی صندوق ارزش کاوان اینده منتهی به سال مالی 25 آبان۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) 1397/09/26
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 25 آبان ماه 1397 1397/09/24
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 25 مهرماه 1397 1397/09/24
اصلاحیه صورتهای مالی صندوق ارزش کاوان آینده منتهی به سال مالی 25 اردیبهشت 1397 1397/07/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 25 شهریور 1397 1397/07/07
گزارش عملکرد 3 ماهه مدیر صندوق منتهی به 25 مرداد 97 1397/06/21
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 25 مرداد 97 1397/06/21
گزارش وضعیت پرتفو منتهی به 25 خرداد 1397 1397/06/18
صورت وضعیت پرتفوی در مرداد ماه 1397/06/12
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به پایان فروردین۹۷ 1397/04/04
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۵ اردیبهشت ۹۷ 1397/04/04
صورت های مالی صندوق ارزش کاوان اینده منتهی به سال مالی 25اردیبهشت ۱۳۹۷ 1397/03/28
صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۵ آبان 1396 1396/10/05
گزارش عملکرد مدیر صندوق ۶ ماهه منتهی به 25 آبان 1396 1396/09/27
صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 25 آبان 1396 1396/09/13
صورتهای مالی3 ماهه منتهی به 25 مرداد ماه 1396 1396/06/14
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 25 مرداد ماه 1396 1396/06/14
صورت مالی برای سال مالی منتهی به 25 اردیبهشت 1396 (حسابرسی شده) 1396/04/14
صورت مالی برای سال مالی منتهی به 25 اردیبهشت 1396 1396/03/23
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ 25 اردیبهشت 1396 1396/03/23
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1395/11/25 1395/12/16
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 1395/11/25 1395/12/16
صورت مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 25/08/1395 1395/10/28
گزارش عملکرد مدیر شش ماهه منتهی به950825 1395/09/24
صورت مالی شش ماهه منتهی به950825 1395/09/24
صورت مالی سه ماهه حسابرسی نشده منتهی به 950525 1395/06/17
گزارش عملکرد مدیر سه ماهه منتهی به 950525 1395/06/17
صورت مالی برای سال مالی منتهی به 25 اردیبهشت95 حسابرسی شده 1395/04/12
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 950225 1395/03/23
صورتهای مالی سالانه منتهی به 95/02/25 1395/03/23
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 25 بهمن94 1394/12/24
گزارش عملکرد مدیر برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 25 بهمن1394 1394/12/24
صورت مالی شش ماهه منتهی به 25/08/94 حسابرسی شده 1394/11/03
گزارش عملکرد مدیر برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 25/08/94 1394/09/25
صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 25/08/94 1394/09/25
گزارش عملکرد برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 25 مرداد 1394 1394/06/23
صورت مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 25 مرداد 1394 1394/06/23
گزارش عملکرد بری دوره مالی 11 ماه و 13 روزه منتهی به 94/02/25 1394/04/15
صورت مالی حسابرسی شده برای دوره 11ماه و 13 روزه منتهی به 94/02/25 1394/04/15
صورت مالی برای دوره 11ماه و 13 روزه منتهی به 94/02/25 1394/03/17
گزارش عملکرد بری دوره مالی 11 ماه و 13 روزه منتهی به 94/02/25 1394/03/17
صورت مالی هشت ماه و 13 روزه منتهی به 1393/11/25 1393/12/23
صورت مالی هشت ماه و 13 روزه منتهی به 1393/11/25 1393/12/23
گزارش عملکرد برای دوره مالی 5ماه و 13روزه منتهی به 93/08/25 1393/10/16
صورت مالی 5ماه و 13 روزه منتهی به 25/08/93 بهمراهگزارش حسابرس مستقل 1393/10/16
گزارش عملکردحسابرسی نشده دوره پنج ماه و 13 روزه منتهی به 93/08/25 1393/09/26
صورت مالی پنج ماه و13 روزه حسابرسی نشده منتهی به 25/08/93 1393/09/26
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره منتهی به 25 مرداد 93 1393/06/10
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره منتهی به 25 مرداد 93 1393/06/10
گزارش عملکرد مدیر حسابرسی شده برای دوره 18روزه منتهی به تاریخ 12خرداد 93 1393/05/04
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره 18روزه منتهی به تاریخ 12خرداد 93 1393/05/04
گزارش عملکرد مدیر حسابرسی نشده برای دوره 18روزه منتهی به تاریخ 12خرداد 93 1393/04/09
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره 18روزه منتهی به تاریخ 12خرداد 93 1393/04/09
صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به تاریخ 25 اردیبهشت 93 1393/04/04
گزارش عملکرد مدیر حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به تاریخ 25 اردیبهشت 93 1393/04/04
گزارش عملکرد مدیر حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به تاریخ 25 اردیبهشت 93 1393/03/21
صورت های مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به تاریخ 25 اردیبهشت 93 1393/03/21
گزارش عملکرد مدیر حسابرسی نشده برای دوره نه ماهه منتهی به 25 بهمن92 1392/12/17
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره نه ماهه منتهی به تاریخ 25 بهمن1392 1392/12/17
گزارش عملکرد مدیر حسابرسی شده برای دوره شش ماهه منتهی به 25 ابان 92 1392/09/19
صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ 25 آبانماه 1392 1392/09/19
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ 25 آبانماه 1392 1392/09/16
گزارش عملکرد مدیر حسابرسی نشده برای دوره شش ماهه منتهی به 25 آبان 92 1392/09/16
صورت های مالی برای دوره سه ماهه منتهی به تاریخ 25 مرداد ماه 1392 1392/06/09
گزارش عملکرد مدیر برای دوره سه ماهه منتهی به 25 مرداد92 1392/06/09
سال مالی منتهی به 25 اردیبهشت 92 حسابرسی شده 1392/03/29
گزارش عملکرد مدیر برای سال مالی منتهی به 25 اردیبهشت 92 1392/03/21
سال مالی منتهی به 25 اردیبهشت 92 حسابرسی نشده 1392/03/12
صورت های مالی برای دوره نه ماهه منتهی به تاریخ 25 بهمن 1391 1391/12/09
صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره 6ماهه منتهی به تاریخ25آبانماه 1391 1391/10/12
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره 6ماهه منتهی به تاریخ25آبانماه 1391 1391/09/25
صورت های مالی برای دوره سه ماهه منتهی به تاریخ 25 مرداد ماه 1391 1391/06/25
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 25 اردیبهشت 1391 1391/03/31
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 25 اردیبهشت ماه 1391 1391/03/13
صورت های مالی برای دوره نه ماهه منتهی به تاریخ 25 بهمن 1390 1390/12/13
صورت های مالی برای دوره شش ماهه میانی منتهی به تاریخ25آبانماه 1390/10/18
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 25 اردیبهشت 90 1390/06/22
صورت های مالی برای دوره نه ماهه منتهی به تاریخ 26 بهمن 1389 1389/12/28
صورت های مالی برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ 26 آبان ماه 1389 1389/09/30
صورت های مالی برای دوره 9 ماهه منتهی به 26/11/88 1389/05/23
صورت هاي مالي براي سال مالي منتهي به 25 ارديبهشت 89 1389/05/13