نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/24
کل خالص ارزش دارائی ها 15,022,266,157,534 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 4,737,939 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 4,746,497 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 4,766,393 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 3,170,633

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/02/26

مدیر صندوق:

سبدگردان آسال

متولی صندوق:

حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

مدیر ثبت:

سبدگردان آسال

مدیران سرمایه گذاری:

پرندوش كرمانشاهاني، سولماز اردلاني

حسابرس:

موسسه آرمان آروين پارس