بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 78,218 91.09 287,337 91.78 312,818 95.32 308,916 95.66
اوراق مشارکت 1,473 1.72 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,954 3.44 15,182 4.85 3,588 1.09 1,628 0.5
وجه نقد 111 0.13 20 0.01 20 0.01 20 0.01
سایر دارایی ها 2,775 3.23 10,520 3.36 11,738 3.58 12,383 3.83
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 31,073 36.18 112,772 36.02 126,410 38.52 129,043 39.96