بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 87,826 91.57 374,734 94.89 470,945 94.49 533,257 96.34
اوراق مشارکت 1,429 1.49 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 3,079 3.21 6,182 1.57 12,570 2.52 5,886 1.06
وجه نقد 108 0.11 20 0.01 20 0 20 0
سایر دارایی ها 3,157 3.29 13,994 3.54 14,867 2.98 14,370 2.6
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 35,299 36.8 159,279 40.33 205,080 41.15 232,415 41.99