بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 72,080 90.9 226,703 91.05 260,239 90.04 262,444 89.24
اوراق مشارکت 1,513 1.91 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,677 3.38 10,311 4.14 18,848 6.52 22,429 7.63
وجه نقد 113 0.14 20 0.01 20 0.01 20 0.01
سایر دارایی ها 2,547 3.21 11,966 4.81 9,929 3.44 9,206 3.13
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 28,511 35.95 78,481 31.52 93,167 32.23 106,128 36.09