نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,151,390 89.73 15,413,436 89.87 13,938,613 90.75 13,286,883 87.14
اوراق مشارکت 1,120 0.03 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 293,678 8.36 1,475,041 8.6 1,009,314 6.57 975,756 6.4
وجه نقد 8,409 0.24 60,235 0.35 142,357 0.93 502,544 3.3
واحد صندوق 175 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 57,244 1.63 201,349 1.17 268,814 1.75 482,574 3.16
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 980,580 27.92 4,544,135 26.5 4,198,515 27.34 3,852,579 25.27