نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارزش صندوق سرمایه گذاری بورس بیمه از مرز ١٠ میلیارد ریال فراتر رفت

ارزش خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس بیمه با گذشت ٨٠ روز از آغاز فعالیت با رشد ٥٠ درصدی  از مرز ١٠ میلیارد ریال فراتر رفت.

در حال حاضر این صندوق که در بین صندوقهای کوچک سرمایه گذاری بیشترین تعداد واحدهای صادر شده را دارد بازدهی  بیش از ٧ درصد داشته است.

در پایان معاملات روز شنبه ١٧ مردادماه ارزش صدور هر واحد سرمایه گذاری این صندوق ١٠٨٧٢٥٥و ارزش ابطال آن ١٠٧٣١٧٦ریال بوده است.