نصب همراه صندوق fundMobileApp

http://www.fipiran.com/MFComparing.aspx?lan

رتبه دوم صندوق ارزش کاوان در سه ماه اخیر و رتبه اول در یکسال گذشته