نصب همراه صندوق fundMobileApp

سومین مزایده دارایی‌های گروه آریا فراخوان شد؛ این بار ۷۹ میلیارد ریال

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در متن مزایده آگهی شده در روزنامه همشهری آمده است: به موجب پرونده اجرائی کلاسه ف ک / ج/ ٩٢/ ١، برابر دادنامه شماره ١١٠/ ش/د/٩١/١ مورخ ١/٥/٩١ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب تهران علیه آقای مه‌آفرید امیر خسروی فرزند منصور مقرر شده پلاک‌های ثبتی توقیف شده محکوم علیه که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده در روز یکشنبه مورخ ١٧/٩/٩٢ از ساعت ١٤:٠٠ لغایت ١٦:٠٠ در محل میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر - کوچه یکم - پلاک ٧ از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کنند، واگذار خواهد شد.

این فراخوان اضافه می‌کند: ضمناً فی‌المجلس ده درصد از قیمت پیشنهادی از برنده مزایده اخذ و به حساب ١٠٨١١٦٧٨٤٠٠٠ نزد بانک ملی شعبه کاخ دادگستری واریز خواهد شد و خریدار موظف است باقی‌مانده ثمن مورد مزایده را ظرف یک ماه پرداخت کند در غیر این صورت بدواً هزینه‌های انجام شده از سپرده اخذ و الباقی به نفع دولت ضبط می‌شود.

متقاضیان می‌توانند پنج روز قبل از موعد مزایده در مورد پرونده کلاسه ف ک/ ج ٩٢/١ به اجرای احکام دادسرا واقع در انتهای اتوبان یادگار امام - پل شهید ابوالفتحی - دادسرای شهید مقدس (اوین) مراجعه تا موجبات بازدید از ملک فراهم شود.

به گزارش فارس، ارزش کل زمین و املاک ارزیابی شده توسط کارشناسان، ٧٩ میلیارد ریال است که مبنای مزایده و فروش زمین و املاک توقیف شده خواهد بود.