نصب همراه صندوق fundMobileApp

بانک‌های غیرتخصصی ملزم به اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی به بخش کشاورزی شدند

به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی و غیردولتی (به استثنای بانک‌های صنعت و معدن و مسکن)، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی، عسکریه و نور بخشنامه اجرای تبصره ١١ قانون بودجه امسال و ماده ٤٧ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است:

احتراماً، همان‌گونه که استحضار دارند؛ طبق بند(ح) تبصره (١١) قانون بودجه سال ١٣٩٤ کل کشور، مقرر گردیده است به طور متوسط حداقل بیست و پنج درصد (٢٥%) از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص یابد و در صورت تخلف بانک‌ها از سهمیه تعیین‌شده، بانک مرکزی متناسب با میزان تخلف، نسبت به افزایش سپرده قانونی آنها اقدام نماید.

همچنین، براساس ماده (٤٧) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» که در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، بانک‌های عامل غیرتخصصی موظف شده‌اند، سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور براساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه به آن بخش اختصاص دهند.

با توجه به مؤخر بودن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، مقتضی است بانک‌های غیرتخصصی در چارچوب قانون اخیرالذکر و بانک‌های تخصصی و مؤسسات اعتباری نیز با توجه به موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه خود در چارچوب بند (ح) تبصره (١١) قانون بودجه سال ١٣٩٤ کل کشور نسبت به اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اقدام نمایند.

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید.