نصب همراه صندوق fundMobileApp

مصوبه کاهش سهمیه بیمه اتکایی اجباری برای اجرا ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه هیات وزیران در مورد کاهش سهمیه بیمه اتکایی اجباری برای اجرا ابلاغ شد.

تصویب‌نامه درخصوص کاهش سهمیه بیمه اتکایی اجباری برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه ٩/٧/١٣٩٣ به پیشنهاد شماره ١٨٤٠٨/٦٢ مورخ ١٥/٣/١٣٩٣ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (١١٤) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ١٣٨٩ ـ تصویب کرد:

١ـ سهمیه بیمه اتکایی اجباری به ترتیب زیر کاهش می‌یابد:

سال /درصد بیمه‌های زندگی/ درصد سایر رشته‌های بیمه‌ای

١٣٩١

٤٥

٢٥

١٣٩٢

٤٠

٢٠

١٣٩٣

٣٠

٢٠

١٣٩٤

٢٥

١٥

٢ـ سهمیه بیمه اتکایی اجباری بیمه‌نامه‌های زندگی و سایر رشته‌های بیمه‌ای تا پایان دوره اعتبار آن بر مبنای سهمیه مقرر در سال صدور محاسبه خواهد شد.

٣ـ در مواردی که به هر دلیل برای بیمه‌نامه، الحاقیه صادر گردد، سهمیه بیمه اتکایی اجباری آن تابع بیمه‌نامه اصلی در سال صدور خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری