نصب همراه صندوق fundMobileApp

برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازه‌های یک‌ماهه تا یک‌ساله

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی یک ماه گذشته صندوق سرمایه‌گذاری نوین با بازدهی ١٧.٦ درصدی، در رتبه اول، صندوق سرمایه‌گذاری خوارزمی با ١٦.٥ درصد در رتبه دوم و صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران آگاه با ١٤.١ درصد بازدهی طی یک ماه اخیر بودند.

بنابر این گزارش؛ طی سه ماه اخیر صندوق صبا، خبرگان، و فارابی سه صندوق برتر سرمایه‌گذاری و طی ٦ ماه اخیر فارابی بانک توسعه تعاون و توسعه صادرات طی ٦ ماه اخیر برترین بازدهی بازار را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده‌اند.

بر اساس این گزارش سینا ٢٠٣ درصد، آگاه ١٩٩ درصد، عقیق با ١٩٨ درصد و بورسیران با ١٩٤ درصد، برترین بازدهی را میان تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در یک سال گذشته کسب کرده‌اند.