نصب همراه صندوق fundMobileApp

پیش‌بینی سود صنایع بورسی از مرز ٣٤٠ هزار میلیارد ریال گذشت

بر اساس جدیدترین گزارش اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس، پیش بینی سود ١٤  صنعت بورسی در پایان فروردین ماه ٩٢ نسبت به پایان سال ٩١ افزایش و پیش بینی سود ٤ صنعت بورسی کاهش یافت.

محصولات شیمیایی با ٢٩ هزار و ٣٣٧ میلیارد ریال، خودرو و ساخت قطعات با سه هزار و ٨٢٦ میلیارد ریال و شرکت های چند رشته ای صنعتی با سه هزار و ٣٤٦ میلیارد ریال بیشترین پیش بینی سود را در یک ماه اخیر به خود اختصاص دادند.

بر اساس این گزارش، محصولات شیمیایی با ٣٠ شرکت و پیش بینی سود ٧٤ هزار و ١٠٥ میلیارد ریال با پیشی گرفتن از گروه فلزات اساسی و بانک ها در صدر فهرست بیشترین پیش بینی سود صنایع بورسی ایستاد.

فلزات اساسی با ٥٦ هزار و ١٣٢ هزار میلیارد ریال، بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با ٥٣ هزار و ٨٥٣ میلیارد ریال، شرکت های چند رشته ای صنعتی با ٣٤ هزار و ٧٧٥ میلیارد ریال، استخراج کانه های فزای با ٢٩ هزار و ٣١٥ میلیارد ریال و فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با ٢٥ هزار و ٤٧٠ میلیارد ریال سود پیش بینی کرده و در رتبه های دوم تا ششم  قرار گیرند.

مخابرات با ٢١ هزار و ٣٣١ میلیارد ریال، سیمان، آهک و گچ با ٩ هزار و ٢٦٥ میلیارد ریال، خودرو و ساخت قطعات با ٥ هزار و ٦٢٧ میلیارد ریال و مواد و محصولات دارویی با ٥ هزار و ٤٠٤ میلیارد ریال پیش بینی سود در رده های بعدی جای دارند.

بر اساس گزارش اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس، گروه استخراج سایر معادن با ١٦ میلیارد ریال، دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش با ٤ میلیارد ریال و ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی با ٢ میلیارد ریال در انتهای جدول ایستاده‌اند.